Latvijas profesionālo psihologu asociācija
LV RU EN

Profesionālā pilnveide

PSIHOLOGU  PROFESIONĀLĀ  PILNVEIDE

 

 

2019.gada 30. oktobrī  ir nodibināta Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde ar nosaukumu ‘’Psiholoģijas  meistardarbnīca’’.
Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Psihologu likums, Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti.
Iestādes juridiskā adrese ir Kronvalda b. 1., 225/4, Rīga, LV1010.
Direktors – Mg. Psych., Jūlija Kuprina
Pilnvarotā persona – Dr.psych., As. Prof. Airisa Šteinberga

 

Iestādes darbības mērķis ir: izveidot un īstenot profesionālās pilnveides programmu psiholoģijā balstītu sistematizētās profesionālās zināšanās un prasmēs, lai uzlabotu profesionālās kompetences sertifikācijas un resertifikācijas nolūkos.
atbilstoši ‘’Psihologu likuma’’ prasībām.

 

Iestādes uzdevumi ir:


- īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas;
- nodrošināt izglītojamajiem zināšanu un prasmju sistēmiskumu un kvalitāti atbilstoši izvēlētajai profesionālai jomai;
- veicināt profesionālo izaugsmi un meistarības celšanu, sekmējot izglītojamo konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos.

 

Profesionālās pilnveides prasības resertifikācijai

 

Lai psihologs tiktu resertificēts, viņam jāpilnveido profesionālā kompetence un profesionālās prasmes vismaz 100 akadēmiskās stundas psihologa sertifikāta spēkā esības laikā. No tām vismaz 70 % profesionālās pilnveides jāveic atbilstoši psihologa profesionālās darbības jomai, psihologa sertifikāta spēkā esības laika periodā apmeklējot vismaz četrus dažādus profesionālās kompetences un prasmju pilnveides pasākumus. Līdz 30% no nepieciešamā profesionālās pilnveides apjomā var ieskaitīt psihologa profesionālo pilnveidi vispārējo kompetenču, psihologa profesionālās darbības organizācijas jautājumos vai citās psiholoģijas jomās vai pilnveidi ar psiholoģiju saistītās nozarēs un darbības jomās, sertifikāta spēkā esības laika periodā apmeklējot vismaz trīs dažādus pasākumus.

 

Profesionālās kompetences un profesionālo prasmju pilnveides programma ietver šādas tēmas:


1) psihologa kompetences un profesionālās prasmes atbilstoši profesionālās darbības jomai (psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas) metodes, psiholoģiskās konsultēšanas metodes, psiholoģiskās konsultēšanas prasmes, psiholoģiskās palīdzības metodes, psiholoģiskās palīdzības sniegšanas prasmes, jaunākās teorijas, aktualitātes un attīstības tendences psihologa profesionālās darbības jomā, kvalitatīvas psihologa profesionālās darbības veicināšana);


2) psihologa vispārējās kompetences (psiholoģijas zinātnes un profesionālās darbības aktualitātes ārpus profesionālās darbības jomas, psihologa ētika, novitātes psiholoģijas jomā un ar psiholoģiju saistītās nozarēs un darbības jomās, u.c.);


3) psihologa prakses darbības nodrošināšanas kompetences (psihologa profesionālās darbības juridiskie un finanšu aspekti, psihologa profesionālās darbības organizēšana un  nodrošināšana, u.c.).

Aktualitātes

Agneses Zagorskas seminārs 25.04.2023.

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk

Vitas Kalniņas seminārs 08.12.2023

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk

Edmunda Vanaga seminārs 25.10.2023

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu! REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas anketu...

lasīt tālāk

Vinetas Grīvzas seminārs 25.05.2023.

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk