Latvijas profesionālo psihologu asociācija
LV RU EN

LPPA sertifikācija

Cienītie kolēģi!

Informējam, ka LPPA turpina sertifikācijas procesu.
Ieinteresētos sertifikācijā aicinām izsūtīt pieteikumu brīvā formā un CV pēc noteiktas formas (pievienota vēstulei) uz e-pastu: „sertifikacija@lppapsihologi.lv”.
Pēc pieteikuma un CV saņemšanas saskaņosim ar Jums laiku pārējo dokumentu iesniegšanai (skat. „Sertifikācijas nolikumu”, lp.3).

Informācija par sertifikāciju
Kādēļ sertifikācija ir aktuāla?
Psihologu skaits Latvijā pieaug arvien straujāk un to izglītībā un sagatavotībā parādās liela dažādība. Sertifikācija psihologam ir noteiktas kvalifikācijas un kompetences rādītājs, orientieris un stimuls profesionālai izaugsmei.
Sertifikāts aizsargā psihologu darba tirgū, atvieglo tā attiecības ar darba devēju un valsts iestādēm, kā arī ar VID privātprakses gadījumā.
Kas ir sertifikācija?
Izglītības un profesionālās kvalifikācijas līmeņa izvērtēšana atbilstoši LPPA sertifikācijas komisijas noteiktajām prasībām, kuru rezultātā pretendentam tiek piešķirts sertifikāts (dokuments), kas apliecina tiesības saukt sevi par sertificētu psihologu un veikt profesionālu darbību.
Tā kā LPPA ir EFPA (Eiropas Psihologu Asociāciju Federācija) biedrs, sertifikācijas standarti ir izveidoti atbilstoši EFPA prasībām, kuras atspoguļotas EuroPsy Diplomā.
Sertifikācijas pirmais posms
zemāk norādīto dokumentu izskatīšana un izvērtēšana:
izglītības psiholoģijā diploms (jāiesniedz kopija, jāuzrāda oriģināls);
profesionālās darba pieredzes ilgums (izziņas no iestādēm, kurās esat strādājuši; privātpraksi apliecinoši dokumenti);
profesionālās aktivitātes un kvalifikācijas paaugstināšana psiholoģijā (vērtēšanas kritēriju tabula pievienota (2.tab.));
Iesniedzot šos dokumentus iesakām pārliecināties, ka tajos atspoguļotās tēmas atbilst psiholoģijas profesijai un, ka sertifikātā vai apliecībā norādīti: organizācija, kura to izsniedz, vadītājs (viņa statuss, zin. grāds), stundu skaits, zīmogs, paraksti.
Supervīziju apliecība un supervizora atsauksme (skat. „Supervīzijas nolikumu” un „Sertifikācijas nolikumu”, 1. tab.);
Vēršam uzmanību uz nepieciešamo supervīziju stundu skaitu. Ja supervīziju stundu skaits ir lielāks par nepieciešamo, vēlams uzrādīt arī to. Tas tiks vērtēts kā priekšrocība.
Dokuments, kas apliecina profesionālās ētikas apgūšanu (skat. „Ētikas nolikumu sertifikācijai”);
apliecība par valsts valodas prasmi;
sertifikācijas apmaksas kvīts.
Sertifikācijas pirmā posma maksa ir 70 eiro. Papildus nepieciešamos dokumentus var iesniegt mēneša laikā no iesniegšanas datuma. Neskaidrību gadījumā Sertifikācijas komisijai ir tiesības no sertifikācijas pretendenta pieprasīt precizējumus informācijā.
Sertifikācijas otrais posms
sertifikācijas pretendenta profesionālās kvalifikācijas izvērtēšana un sertifikāta piešķiršana.
Pēc sertifikācijas pirmā posma pretendents iesniedz:
Izvērstu savas profesionālās darbības aprakstu (skat. „Sertifikācijas nolikumu”, 5.lpp);
Kvīti 100 eiro apmērā par sertifikātu un otro sertifikācijas posmu.
Visi maksājumi veicami pārskaitot naudu uz LPPA,
CITADELES BANKU,
LPPA reģistrācijas Nr 4008008163,
konta Nr. LV30PARX0008968550001

Maksa par sertifikāciju netiek atgriezta.
Sertifikācijas nosacījumi psihologiem bez profesionālās pieredzes.
Psihologiem ar 5 gadu apmācību Latvijā akreditētās psiholoģijas programmās, bet bez praktiskās darba pieredzes, pēc studiju psiholoģijā beigšanas, sertifikācijas prasības noteiktas Sertifikācijas nolikuma 1. tabulas 4. kārtā.
Maksa par sertifikāciju 4. kārtā ir vienreizēja un noteikta 80,- eiro apmērā par sertifikātu ar tiesībām strādāt supervizora pārraudzībā. Pārejot uz sertifikācijas 3.kārtu, kas paredz sertifikātu ar tiesībām strādāt patstāvīgi, maksa par turpmāko sertifikāciju (abos posmos) sastādīs tikai 90- eiro.
Sertifikācijas komisija saglabā tiesības mainīt apmaksas noteikumus atkarībā no ekonomiskās situācijas Latvijā.

Aktualitātes

Emocionāli un uzvedības traucējumi psihiatra skatījumā: normas un patoloģijas robeža (2019) 24.05

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA

lasīt tālāk

Saruna par Psihologu likumu un Ētikas jautājumiem (2019) 1.06

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA

lasīt tālāk

LPPA pasākumi maijā (2019) 11.05-1.06

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!

lasīt tālāk

Apmācības seminārs MMPI (2019) 11.-12.05

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA

lasīt tālāk