Latvijas profesionālo psihologu asociācija
LV RU EN

Statūti

 Biedrības "Latvijas Profesionālo psihologu asociācija" statūti

(jaunā redakcija)

 

1. nodaļa. Biedrības nosaukums.
1.1. Biedrības nosaukums ir  „Latvijas Profesionālo psihologu asociācija”, (turpmāk - biedrība).
2. nodaļa. Biedrības mērķi, uzdevumi un metodes.
2.1. Biedrības mērķis ir veicināt psiholoģijas zinātnes un prakses attīstību, rūpēties par psihologu profesionālās kvalifikācijas izaugsmi, radošo spēju izkopšanu, profesionālās pieredzes apgūšanu, psihologu profesionālās darbības kritēriju izstrādāšanu un to ievērošanu tā ceļot psihologu darba kvalitāti, sniegt iespēju saņemt augsti kvalificētu profesionālu palīdzību kam tas nepieciešams. Sekmēt profesijas prestiža pieaugumu sabiedrībā, kā arī uzturēt profesionālus kontaktus ar ārzemju kolēģiem tā veicinot Latvijas psihologu integrāciju Eiropas un pasaules psihologu apritē;
2.2. Sniegt augsti profesionālu, kvalificētu psihologa palīdzību un atbalstu maznodrošinātām personām, tai skaitā apmācību procesos;
2.3. Mērķu sasniegšanai biedrība apvieno profesionālos psihologus, kuri veic profesionālo darbību fundamentālās un lietišķās psiholoģijas sfērās, veicot zinātniski – pētniecisko darbu, konsultēšanu un psihoterapiju, psiholoģisko diagnostiku un ekspertīzi, psiholoģisko darbu grupās, kā arī piesaista  dažādu  nozaru speciālistus un interesentus gan no Latvijas, gan ārpus tās robežām;
2.4. Izstrādā profesionālās darbības kritērijus, tās reglamentējošus dokumentus (profesionālās darbības nolikums, ētikas kodekss u.c.);
2.5. Veic psihologu profesionālās darbības pārskatu, izvirza prasības psihologiem atbilstoši sertificēšanai izstrādātiem reglamentējošiem dokumentiem;
2.6. Veic zinātnisku pētniecību psiholoģijas laukā;
2.7. Veic profesionālo psihologu sertifikāciju;
2.8. Sanāksmju, lekciju, diskusiju un studiju grupu profesionāliem un interesentiem organizēšana;
2.9. Reģionālu, starpreģionālu un starptautisku simpoziju un konferenču organizēšana Latvijā un ārpus tās, pārstāvot Latvijas psihologus forumos ārzemēs;
2.10. Psihologu reģistra (datu bāzes) veidošana un uzturēšana;
2.11. Pēc darba devēju pieprasījuma konsultāciju sniegšana un ekspertīžu veikšana psihologu kompetences jomā;
2.12. Mācību līdzekļu, zinātniski – populārās literatūras, kā arī periodisko profesionālo izdevumu izdošana;
2.13. Uztur sakarus un aktīvi sadarbojas ar dažādiem valsts un pašvaldību dienestiem, kā arī kontaktus ar citām  iestādēm, organizācijām Latvijā un  ārvalstīs, plaši sadarbojas ar nevalstiskām organizācijām;
2.14. Veido un piedalās dažādos projektos, piedalās un palīdz izglītības iestādēm, tai skaitā augstskolām, skolām utml., dažādu kultūras un izglītojošu pasākumu, informācijas sniegšanā u.c.;
2.15. Nodrošina savu biedru interešu aizstāvību;
2.16. Mērķu un uzdevumu sasniegšanai, iesaista šajā darbā dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus, sekmē pašiniciatīvu, organizē  dažādus kultūras un izglītojošus u.c. pasākumus;
2.17. Uztur ciešus kontaktus ar masu informācijas līdzekļiem, sagatavojot publikācijas presē, populārzinātniskus rakstus, lekcijas, ziņojumus un uzstājoties ar aktuālu informāciju gan radio, gan televīzijā;
2.18. Mecenātisma tradīciju atjaunošanai Latvijā organizē labdarības pasākumus;
2.19. Veic naudas līdzekļu piesaistīšanu ar ziedojumu palīdzību un to  uzkrāšanu;
2.20. Sadarbojas ar vietējiem un ārvalstu partneriem Eiropas fondu un cita finansējuma piesaistē un apgūšanā.
3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura persona, kas samaksājusi iestāšanās naudu, ir ieinteresēta Biedrības darbībā, atbalsta un apņemas ievērot šos statūtus, Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus.
Biedri iedalās: pilntiesīgos, asociētajos, biedru kandidātos un goda biedros. Pilntiesīgie biedri ir personas ar pilnu augstāko izglītību psiholoģijā (ne mazāk kā 5 gadi, vai tai pielīdzināmu izglītību) un valdes lēmumā noteikto, atbilstošu profesionālo darba pieredzi. Asociētie biedri ir personas, kuras strādā psiholoģijas jomā, bet kuru izglītība un/vai darba pieredze neatbilst augstāk minētajiem kritērijiem. Goda biedri ir personas ar īpašiem nopelniem psiholoģijas laukā un kuriem valde ir piešķīrusi šo statusu. Biedru kandidāti ir personas, kuras uzsākušas apmācību psiholoģijas augstskolā.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Valdes sēdē, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir tiesīgs piedalīties pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt kopsapulcei. Ja arī  kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
4.4.Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.5.  Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 1 gadu nav maksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs  nepilda  kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs ar savu darbību vai bezdarbību traucē Biedrības mērķu sasniegšanu;
4.5.5. nodarījis Biedrībai morālu kaitējumu (izpaužot konfidenciālu informāciju vai tml.);
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu kopsapulce izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neattaisnota neierašanās nav šķērslis kopsapulces lēmuma pieņemšanai.
4.7. Biedrība neatbild par biedru saistībām un biedri neatbild par Biedrības saistībām.
5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē un lēmumu pieņemšanas procesos;
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības  institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.4. brīvi darboties citās nevalstiskās vai politiskās organizācijās;
5.1.5. biedram ir tiesības brīvi izstāties no Biedrības.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt un ievērot  kopsapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. maksāt biedra naudu kopsapulces noteiktā apmērā vienu reizi gadā;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
5.2.4. augsti turēt Biedrības godu, nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības godu un prestižu sabiedrībā.
6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.
6.1. Ar  valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, kas nedrīkst būt pretrunā ar Biedrības statūtiem un ko apstiprina Biedrības kopsapulce.
7. nodaļa. Kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.
7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.
7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.
7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. Ārkārtas biedru kopsapulce sasaucama ne agrāk kā nākamajā dienā, bet  ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas. Ārkārtas biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Biedrības biedriem.
7.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces paziņojot par to katram biedram.
7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Biedrības biedriem. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta jauna biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.7. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no lemttiesīgas kopsapulces klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 no lemttiesīgas kopsapulces klātesošajiem biedriem.
7.8. Biedru sapulci atklāj un vada valdes priekšsēdētājs (prezidents), protokolē priekšsēdētāja uzaicināts kopsapulces biedrs. Kopsapulces lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, atsevišķos gadījumos biedru kopsapulce var pieņemt lēmumu par jautājuma izlemšanu aizklātā balsošanā.
7.9. Kopsapulces kompetencē ietilpst:
7. 9.1. apspriest un pieņemt statūtus vai grozījumus un papildinājumus tajos;
7.9.2. noteikt valdes locekļu un revidentu skaitu, to ievēlēšanas ilgumu;
7.9.3. atklātā balsošanā ievēlēt valdi, tās priekšsēdētāju un  revidentu;
7.9.4. noklausīties valdes ziņojumu par gada darba rezultātiem;
7.9.5. noklausīties un apstiprināt revidenta sniegto atskaiti par finansu līdzekļiem un to izlietojumu;
7.9.6. pieņemt Biedrības darbības virzienus, kā arī darba un finansu plānu;
7.9.7. noteikt iestāšanās naudas un ikgadējo biedra naudas lielumu;
7.9.8. pieņemt lēmumu par Biedrības likvidāciju, darbības izbeigšanu, pārstrukturēšanos, apvienošanos vai pārveidošanos;
7.9.9. izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus.
8. nodaļa. Izpildinstitūcija.
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas tiek ievēlēta uz pieciem gadiem un tā sastāv no 7 (septiņiem) valdes locekļiem.
8.2. Valdes kompetencē ietilpst:
8.2.1. ievēlēt no sava vidus priekšsēdētāja (prezidenta) vietnieku, kuram ir tiesības aizvietot priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā;
8.2.2. nodrošināt kopsapulces lēmumu izpildi un lemt par citiem Kopsapulces uzticētiem jautājumiem;
8.2.3. lemt par Biedrības finansu līdzekļu izlietojumu, biedru atbrīvošanu no biedru naudas maksājumiem;
8.2.4. sagatavot ziņojumu par Biedrības darbību biedru kopsapulcei.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā kopsapulces kompetencē.
8.4. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi pusgadā. Valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk par pusi no valdes locekļu skaita. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsu vairākuma nav, izšķirošā balss ir valdes priekšsēdētājam.
8.5. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) ir tiesīgs:
8.5.1. organizēt un vadīt valdes un kopsapulces darbu;
8.5.2. apstiprināt instrukcijas un nolikumus;
8.5.3. rīkoties ar Biedrības finansēm un kredītiem, kustamo un nekustamo īpašumu, atvērt vai slēgt banku rēķinus un norēķinu kontus;
8.5.4. pieņemt un atbrīvot no darba algotus darbiniekus, saskaņā ar štata sarakstiem un Latvijas Republikas Darba likuma nosacījumiem, darba līguma nosacījumiem, izdot rīkojumus, kas obligāti algotajiem darbiniekiem;
8.5.5. slēgt saimnieciska rakstura līgumus, kā arī veikt citas statūtos paredzētās darbības;
8.5.6. valdes locekļi par savu pienākumu veikšanu atalgojumu nesaņem.
8.6. Valdes priekšsēdētājam (prezidentam) un viņa vietniekam ir vienpersoniskas pārstāvības tiesības. Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt biedrību tikai kopīgi ar diviem no valdes locekļiem.
9. nodaļa Revidents.
9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz pieciem gadiem.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis, algots Biedrības darbinieks.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
9.4. Revidents veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.
10. nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana.
10.1. Biedrības darbības izbeigšana, likvidācija vai reorganizēšana notiek saskaņā ar „Biedrību un Nodibinājumu” likumā noteikto kārtību.

 


Biedrības Valdes prieksedetaja: Evelīna Mūze


2015. gada 18. jūnijā

Aktualitātes

Agneses Zagorskas seminārs 25.04.2023.

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk

Vitas Kalniņas seminārs 08.12.2023

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk

Edmunda Vanaga seminārs 25.10.2023

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu! REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas anketu...

lasīt tālāk

Vinetas Grīvzas seminārs 25.05.2023.

Lūdzu "klikšķiniet" uz attēla, lai lasītu pilnu pasākuma aprakstu!  REĢISTRĀCIJAS ANKETA Lūdzu aizpildītu reģistrācijas...

lasīt tālāk